Skagsanden Beach, Lofoty, Norsko

Skagsanden Beach, Lofoty, Norsko