Uttakleiv beach, Lofoty, Norsko

Uttakleiv beach, Lofoty, Norsko